Obchodní podmínky Skinzone

I. Provozovatel a předmět činnosti

Skinzone je zaregistrovaná obchodní firma internetového obchodu se skiny, ochrannými kryty a ochrannými fóliemi. Skinem se rozumí speciální vinylová samolepicí fólie s grafickým motivem, opatřená ochrannou laminací, jejímž účelem je především originální dekorování různých zařízení výpočetní techniky, jako jsou např. notebooky, tiskárny, skenery, tablet pc, chytré telefony, MP3 přehrávače, atd. Zároveň skin tvoří jakousi ochrannou vrstvu před poškrábáním povrchu těchto zařízení. Ochranný kryt určený pro potisk je vyroben z polykarbonátu nebo z imitace kůže na bázi polyuretanu. Ochrannou fólií Screenshield™ se rozumí polyuretanová fólie přesně vyřezaná na míru konkrétního produktu. Ochranné fólie se dodávají společně s aplikačním příslušenstvím. Ochranné sklo je speciální kalené sklo s vyšší odolností proti poškrábání.

Provozovatelem internetového portálu Skinzone, stejně jako dodavatelem dalších produktů a služeb na tomto internetovém portálu nabízených, tedy prodávajícím, je společnost Skinzone s.r.o., se sídlem Praha 9 - Hrdlořezy, Hrdlořezská 211/12a, PSČ 190 00, Česká republika, IČ: 285 22 079, zastoupená panem Petrem Svobodou, jednatelem (info@skinzone.cz), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147754 (dále jen „provozovatel“). Provozovatel prohlašuje, že je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva k autorským dílům, jež jsou součástí nabídky výrobků a služeb provozovatele na internetovém portálu Skinzone.

Uživatelem, zákazníkem internetového portálu Skinzone, může být jakákoliv fyzická osoba či právnická osoba, která řádným a úplným způsobem splní veškeré zde stanovené podmínky (dále jen „uživatel“). Uživatel užitím, návštěvou internetových stránek Skinzone souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je úplným a řádným způsobem dodržovat.

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.skinzone.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Poskytnuté osobní údaje může provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Uživatel bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností Skinzone s.r.o., dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@skinzone.cz. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z ustanovení § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@skinzone.cz nebo na poštovní adrese provozovny provozovatele Hrdlořezská 377/51, 190 00 Praha 9, Česká republika.

III. Způsob užívání portálu Skinzone uživateli

Při používání internetových stránek Skinzone, uživatel nesmí nijak zasahovat do podoby či způsobu fungování bezpečnosti apod., internetových stránek. Uživatel dále nesmí tyto internetové stránky využívat k přenášení závadných souborů a jakkoliv se snažit proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto internetových stránek.

V databázi Skinzone jsou znázorněny elektronicky zpracované fotografie, grafické, textové a další materiály obsahující různé obrazové, grafické, textové a jiné motivy (dále „Díla“). Veškerá Díla jsou vyobrazena ve zmenšeném formátu. Každý uživatel je oprávněn Dílo na svém počítači zvětšit až do formátu, který aplikace přes internetový prohlížeč přímo poskytuje. Každé Dílo je v databázi identifikováno evidenčním číslem, jménem a příjmením (pseudonymem) autora, jakož i případně dalšími informacemi.

Uživatel není oprávněn užít Dílo jinak než prohlížením, tzn. uživatel není především oprávněn pozměnit či upravit, zkopírovat ani jinak rozmnožit, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Díla, jež je součástí databáze Skinzone, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla.

IV. Úvodní ustanovení k uzavření smlouvy

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Je-li kupujícím spotřebitel  (spotřebitel = osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Uživatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje také jako „kupující“ a provozovatel se pro účely dalších ustanovení těchto obchodních podmínek označuje také jako „prodávající“.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

V. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupující (uživatel) učiní platnou a závaznou elektronickou objednávku produktů nabízených na internetových stránkách Skinzone pouze po vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, je oprávněn celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

V případě nahrání vlastního motivu kupující stvrzuje, že disponuje autorskými právy v plném rozsahu a zároveň, že užitím motivu nedochází k újmě třetí strany. Kupující si je vědom, že přebírá odpovědnost za případné budoucí nároky třetích stran.

Pokud bude kupující chtít některou jím uvedenou položku – objednaný produkt – změnit, je oprávněn tak učinit pomocí tlačítka „Zpět“ nebo tlačítky "+/-" upravovat počty kusů v nákupním košíku, kterým se kupující vrátí na poslední předchozí stav objednávkového formuláře. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ objednávku s konečnou platností a závazně odešle ke zpracování. Takto odeslaná objednávka kupujícího je závazná. Prodávající neprodleně po doručení objednávky kupujícího zašle e-mail s akceptací (potvrzením) objednávky a kontaktem na prodávajícího na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující je povinen neprodleně pečlivě překontrolovat veškeré informace v tomto e-mailu prodávajícího uvedené a v případě nepřesností neprodleně kontaktovat prodávajícího. Objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Kupující má možnost učinit objednávku také telefonicky. Rovněž v tomto případě je objednávka zároveň návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace některým distančním způsobem (e-mailem).

Kupující, který pro účely plnění smlouvy ze strany prodávajícího dodá jakýkoliv obsah chráněný právem duševního vlastnictví či jakýmkoliv jiným právem třetí osoby (např. včetně práv vyplývající z ochrany osobnosti), odpovídá za to, že byla v odpovídajícím rozsahu vypořádána veškerá relevantní práva třetích osob. Pokud kupující nezajistí vypořádání práv dle předešlé věty, je povinen nahradit veškerou újmu, která z tohoto důvodu vznikne prodávajícímu nebo jakékoliv třetí osobě. Pokud bude náhrada újmy dle předchozí věty žádána ze strany třetí osoby po prodávajícím, je kupující povinen prodávajícímu takovou újmu uhradit.

Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetových stránkách Skinzone, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informován telefonicky nebo emailem. Prodávající má též právo neakceptovat objednávku s odkazem na § 198a trestního zákona.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě výroby ochranných krytů může ve výrobě dojít k posunu nasazeného obrázku v toleranci plus / minus 1.5 mm.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

VI. Ceny a platební podmínky

Kupující bere na vědomí skutečnost, že veškeré ceny, jež jsou uvedeny u jednotlivých produktů nabízených na Skinzone a v ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek, jsou koncové ceny a nezahrnuji poštovné a balné, které činí 50 Kč Czech Post nebo 80 Kč PPL partner DHL (Czech republic) + 40 Kč doběrečné, 12,90 Zł Czech Post nebo 20,90 Zł PPL partner DHL (Poland), 3,90 € Czech Post nebo 4,90 € PPL partner DHL (Slovakia), 2,90 € Czech Post nebo 5,90 € PPL partner DHL (Germany, Italy, Austria, France, Spain); 2,90 £ nebo 4,70 £ PPL partner DHL (UK); 3,50 CHF Czech Post nebo 6,90 CHF PPL partner DHL (Switzerland);        24 SEK Czech Post nebo 49 SEK PPL partner DHL (Sweden); 3,90 € Czech Post nebo 4,90 € PPL partner DHL (EU).

Prodávající je plátcem DPH. Konečná kalkulovaná cena je po vyplnění objednávkového formuláře uvedena již včetně DPH a dopravného.

Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Kupující může za produkty nabízené Skinzone a jím objednané podle těchto Všeobecných obchodních podmínek zaplatit jedním z níže uvedených způsobů:

  • pomocí bankovního převodu
  • PayPal / kreditní kartou
  • voucherem

Veškeré platby kupujícího jsou zabezpečené příslušně podle druhu platby a zprostředkovatele platby – tj. banky apod. Platby kartou jsou zajišťovány jednou z nejspolehlivějších a nejbezpečnějších platebních bran provozovaných PayPal Europe.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude o tomto prodávající kupujícího neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

Kupující - nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky prodávající doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejde tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

VIII. Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující odešle prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu info@skinzone.cz nebo poštou na adresu Hrdlořezská 377/51, 190 00 Praha 9, Česká republika, s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení odesláním nebo osobním doručením na adresu Hrdlořezská 377/51, 190 00 Praha 9, Česká republika (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu.

Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop (dopravné, balné, apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Prodávající upozorňuje, že skiny (samolepky) a kryty s vlastním potiskem není možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů, a to podle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

IX. Záruka

Zaplacením a převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnictví zakoupeného výrobku.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka. Záruční doba je u veškerého zboží obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nebo prodávající nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu, je-li delší než 24 měsíců.

Prodávající poskytuje na zboží ochranné fólie Screenshield™ doživotní záruku.

X. Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

XI. Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117    a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Reklamaci lze uplatnit osobně na adrese provozovny prodávajícího, Hrdlořezská 377/51, 190 00 Praha 9, Česká republika nebo odesláním výrobku na tuto adresu nebo emailem (zasláním fotodokumentace) na adrese info@skinzone.cz nebo reklamace@screenshield.cz. Pracovník prodávajícího rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. 

Reklamace se nevztahují na případy:

- vznikla-li závada zaviněním kupujícího, např. v případě fólií Screenshield™ špatně zvolený postup při nalepení fólie (nanesení prachu na fólii před její aplikací, zašpinění fólie, aplikace mastnými prsty, špatně pozicovaná fólie, vzniklé vzduchové bubliny, atp.),

- vzniklo-li poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího,

- prokazatelných nedovolených zásahů do výrobku,

- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty,

- vady způsobené vlivem živelných katastrof.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

- že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek nebo fotodokumentaci prodávajícímu buď osobně, e-mailem na info@skinzone.cz, reklamace@screenshield.cz nebo poštou na adrese V Hrdlořezská 377/51, 190 00 Praha 9, Česká republika,

- že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem kupující prokáže okamžik prodeje, v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat zejména záručním listem, kde je vyznačena),

- kupující prokáže, že koupil výrobek od prodávajícího nebo prodejního partnera prodávajícího (za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího nebo jiným věrohodným způsobem nákup reklamovaného zboží prokáže).

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat či nafotit závadu. Reklamované zboží prodávající doporučuje předat kompletní.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Termíny pro vyřízení reklamace:

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze prodávající či autorizovaný servis. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i kupujícímu spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

V případě, že dojde k neúmyslnému poškození ochranné fólie Screenshield™ poškrábáním, roztržením nebo dojde ke zničení jiným způsobem má kupující nárok na výměnu této ochranné fólie bez dodávaného příslušenství a po úhradě poplatku za dopravné (50 Kč bankovní převod / PayPal, 90 Kč při zaslání na dobírku).

XII. Program „Ověřeno zákazníky“

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.skinzone.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.